Home > Ticket

 

 

Xin liên hệ ban tổ chức.

Vinh Đinh: (408) 387-4470 * Minh Dương: (408) 910-3907

Vivian Trương Gia: (408) 401-9534* Anh: 408)677-0697

Ryan: (408) 775-5789 * Haj Vy (408) 499-1678

Vietnamese Tet Festival (Ban Tổ Chức) - Email: TetVietnamSJ@gmail.com